'
Tuisblad | proefvertalings
proefvertalings

Gedurende Augustus 2008 is 'n proefvertaling van 'n paar gedeeltes in druk bekendgestel om saam te val met die viering van die 75-jarige bestaan van die Afrikaanse Bybel.

Intussen het die proses so gevorder dat boeke nou die een na die ander gereed is om ná Fase 2 aan kerklike lesers vir kommentaar gestuur te word, asook hier op die webblad aan die algemene publiek bekend gestel te word. Daardie gedeeltes wat voorheen hier as proefvertalings bekendgestel is, verval dus nou. Indien u nog oor die gedrukte 2008-proefvertaling beskik en steeds daarop kommentaar wil lewer, word u aangeraai om te wag tot die betrokke boek ná Fase 2 in sy geheel op die webblad geplaas word en dan u kommentaar op die nuutste teks aan ons te stuur na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Daar is waarskynlik sedert 2008 veranderinge aan die teks aangebring.

Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is vanjaar by drie geleenthede bekend gestel — op 12 Maart 2014 in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April 2014 in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei 2014 in die St George's Katedraal in Windhoek. Hierdie publikasie is dus min of meer halfpad in die proses. Hierna kan kerklike lesers en die publiek steeds kommentaar lewer wat weer deur die Redaksionele Komitees verwerk moet word.

Die teks van die Nuwe Testament en Psalms hieronder beskikbaar vir kommentaar, is soos dit gepubliseer is. Daar is wel ander boeke van die Ou Testament voltooi, maar die gebruiklike kontrole en proeflees deur die Bybelgenootskap, alvorens tekste op die webblad geplaas word, moes eers opgeskort word met die oog op die dringende kontrole en proeflees van die Nuwe Testament en Psalms.

Kommentaar van kerklike lesers op Nuwe-Testamentiese boeke wat reeds vroeër uitgestuur is, kon ongelukkig nie oorweeg word met die oog op die finalisering van die publikasie van Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling nie. Dit beteken ook dat van die Nuwe-Testamentiese boeke wat reeds voorheen op die webblad geplaas is, kleiner wysigings in die lig van die kontroles en proeflees kon ondergaan het. In Augustus 2014 begin die Redaksionele Komitee Nuwe Testament DV in Fase 3 met die hersiening van tekste in die Nuwe Testament in die lig van alle kommentaar wat reeds ontvang is, en ook nog ontvang sal word. Die plan is om nou met Mattheus te begin en dan die boeke van die Nuwe Testament in volgorde te hersien.

Woorde waarvan die betekenis by die leser oor die algemeen as goed bekend veronderstel word, of wat dikwels in die vertaling voorkom en waarvan daar 'n verklaring gegee word in die woordelys wat aan die einde van die gedrukte Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling voorkom, word in die vertaling en voetnote met 'n • gemerk om die leser na die woordelys te verwys. Aangesien die woordelys egter tydens ons voortgaande werk voortdurend aangepas en uitgebrei word, het dit geen sin om dit tans op die webblad beskikbaar te stel nie.

Hou asseblief steeds in gedagte dat die publikasie van die  Nuwe Testament en die Psalms sowel as alle tekste op die webblad steeds die einde van Fase 2 verteenwoordig. Alle kommentaar wat ontvang word, sal deur die Redaksionele Komitee oorweeg word. In Fase 4 volg die verdere kontrole van die konsekwentheid van die vertaling van die Bybel as geheel.

Lees gerus verder op die webblad oor verloop van die proses as geheel.

Die tekste wat nou beskikbaar is vir kommentaar :

 


RIGLYNE VIR LESERS

Algemeen
Die kerke wat in die Kerklike Advieskomitee (Die Bybel in Afrikaans) van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika verteenwoordig is, het die vertaling van die Bybel aangevra. Hierdie kerke en denominasies is ook gevra om kerklike lesers te benoem om namens hulle onderskeie belangegroepe kommentaar op die voorgestelde vertaling te lewer.

Dit is egter vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika belangrik om ook kommentaar van die breër publiek te ontvang.

Met die oog hierop moet alle lesers rekening hou met die vertaalopdrag en ander afsprake soos deur die Begeleidingskomitee van die Afrikaanse Bybelvertalingsprojek goedgekeur.

Die vertaalopdrag wat deur KABA goedgekeur is, lui:
Skep ʼn goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.

Dit impliseer dus die volgende:
•   Die vertaling moet spesifiek gerig wees op voorlesing in eredienste, op gebruik in kategese, Bybelstudie en die persoonlike lewe.
•   Die vertaling moet ’n getroue weergawe van die betekenis van die bronteks wees, terwyl beelde, metafore, styl en struktuur van die bronteks so ver moontlik behou word.
•   Die vertaling moet van hoë letterkundige gehalte en goed verstaanbaar wees vir lede van die kerke. Verklarende aantekeninge en/of voetnotas sal gebruik word om inligting te voorsien wat nie in die vertaling self voor die hand liggend is nie.

Terwyl dit duidelik is dat hierdie vertaling vir kerklike gebruik aangevra is, meen ons dat daar ook buite spesifiek kerklike kringe steeds ’n lewende belangstelling in die Bybel as ’n kulturele en literêre dokument bestaan. Daar is ook waarskynlik ’n groot aantal Suid-Afrikaners in die buiteland wat in hierdie projek belangstel en ook deur die internet van hierdie vertaling kan kennisneem.

Die reaksie van lesers sal derhalwe verwelkom word.

LET WEL:

•   Dit is nog nie die finale goedgekeurde vertaling nie. Die vertaling kan nog gewysig word in die lig van kommentaar wat ontvang word. Alle boeke is ook nog nie vertaal nie. Verder word in Fase 4 (wat hierna volg) die konsekwente weergawe van parallelle gedeeltes en ander sake weer gekontroleer wanneer alle boeke van die Bybel vertaal is.
•   Die finale bladuitleg, formatering en ander formele aspekte word ook nog nie in hierdie proefvertalings gereflekteer nie.  

Werkwyse
Die vertaling wat op die webblad geplaas word, is tekste wat reeds deur die eerste twee fases van die proses gegaan het. Lees hier meer oor die vertaalproses. Dit beteken dat eksegete en brontaalkundiges in Fase 1 die betekenis van die bronteks as ’n direkte vertaling in Afrikaans weergegee het, en dat ’n opgeleide vertaler of kreatiewe skrywer/digter dit daarna in goeie Afrikaans geformuleer het, nog steeds in oorleg met die eksegeet wat waak oor die getrouheid aan die bronteks. In Fase 2 is die teks daarna deur ’n ander Afrikaanse taalkundige en ’n letterkundige nagegaan en daarna deur die Redaksionele Komitee gefinaliseer.

Lesers lewer kommentaar op die vertaling onder andere in die vorm van voorstelle vir alternatiewe. Hierdie kommentaar word aan die Redaksionele Komitee voorgelê vir oorweging en moontlike veranderinge aan die vertaling.

Aangesien daar moontlik heelwat kommentaar ingestuur sou kon word, volg hier ’n paar riglyne vir u kommentaar.

Let asseblief daarop die vertaalopdrag die hartklop van die projek is. Hierdie vertaalopdrag is biddend en na baie navorsing en besinning in samewerking met die kerke geformuleer. U kommentaar moet daarom so ver moontlik die vertaalopdrag as maatstaf gebruik:

•   Is daar aspekte van die vertaling wat nie in ooreenstemming met die vertaalopdrag is nie?
•   Watter totaalindruk maak die vertaling op u?
•   Is daar aspekte van die vertaling wat nie konsekwent in ooreenstemming is met die res van die betrokke boek of die Bybel as geheel nie?
•   Is daar voorbeelde waar die vertaling nie helder/duidelik is nie?
•   Kan die leesbaarheid en die voorleesbaarheid verbeter word? In hierdie verband kan dit sinvol wees indien u die vertaling voorlees en toets aan ʼn groep belangstellendes.

Meer formele sake:

Die maksimum omvang van kommentaar is één gedrukte bladsy (A4-formaat) vir elke 5 hoofstukke. Ons aanvaar dat kommentaar elektronies gelewer sal word.

Lewer kommentaar in die volgende formaat:
•  Algemene indruk van die vertaling, sien hierbo (net in ’n paar reëls). Illustreer met enkele voorbeelde uit die vertaalde teks.
•  Spesifieke opmerkings oor die vertaling in die lig van bogenoemde.
•  Spesifieke voorstelle, in die volgende formaat (onderstreep die betrokke woord en u voorstelle):
Teks: "In die begin was 'n woord ..."
Voorstel: "In die begin was die Woord ..."
Motivering: Bepaalde lidwoord is nie vertaal nie, "Woord" is hier 'n verwysing na Christus, daarom met 'n hoofletter.

Lesers se kommentaar per This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it en in 'n Word.rtf dokument sal waardeer word. Bogenoemde formaat bly geld. Stuur u kommentaar asseblief aan: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Lesers kan geen regte laat geld op bydraes en voorstelle wat hulle tot die vertaling lewer nie.

~ November 2014 ~